Teuvan yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

1.Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat aina voimassa koulun tiloissa, tapahtumissa, retkillä ja matkoilla. Sovittuja sääntöjä ja ohjeita rikkova, sopimattomasti käyttäytyvä tai tehtävänsä laiminlyönyt oppilas syyllistyy rikkomukseen ja hän joutuu vastaamaan teoistaan. Jokaista oppilasta kohdellaan näissäkin tilanteissa mahdollisimman tasapuolisesti.

2.Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Tätä periaatetta tukee koulumme väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamisen suunnitelma sekä Kiva-koulu –ohjelma. Koulun alueella on tallentava kameravalvonta, jonka tarkoituksena on ehkäistä kiusaamista ja ilkivaltaa.

3. Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana. Yhtenäiskoulun ja lukion välituntialueeseen kuuluu rakennusten edustalla oleva koulun alue, kartta.  Välituntialue määritellään tilanteen mukaan eri oppilasryhmille. Koulun alueeseen kuuluu myös eskaritalon ja Syreenin kiinteistön piha. Tämä piha ei ole välituntialuetta.

      4. Saavun oppitunneille täsmällisesti, läksyt tehtyinä, kaikki tarvittavat välineet mukanani. Pyydän aina luvan poissaoloon ennakkoon luokanvalvojaltani, luokanopettajaltani, muulta opettajalta tai terveydenhoitajalta. Kolme päivää pidemmät poissaololuvat pyydetään kirjallisesti oman ikäluokan rehtorilta. Selvitän poissaolon syyn ensi tilassa opettajalle/ luokanvalvojalle Wilmalla. Sitoudun tekemään annetut tehtävät poissaoloni ajalta. 

 5.Kännykkä ja mahdolliset soittimet pidän äänettöminä/suljettuina.
Yläkoululaiset voivat käyttää kännykkää välitunnilla ja 5. -6. -luokkalaiset kello 12 välitunnilla. Tiedän, ettei toisesta otettua valokuvaa tai videota saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

6. Koulupäivänä pukeudun sään ja tilanteen mukaan niin, ettei pukeutumiseni loukkaa toisia tai ole hyvän tavan vastaista. Jätän ulkovaatteet naulakkoon ja kengät siististi käytävälle. 

7.Annan kaikille työrauhan, noudatan hyviä tapoja ja osallistun aktiivisesti tuntityöskentelyyn. Tervehdin kouluyhteisön jäseniä sekä vierailijoita.

8. Noudatan opettajien ja muun henkilökunnan (siistijät, keittäjät, koulunkäynninohjaajat jne.) ohjeita. 

 9. Alakoulun oppilaana vietän välituntini ulkona. Yläkoulun oppilaana minulla on mahdollisuus viettää ruokavälitunnin loppuosa kello 11.45-12 yläkoulun tiloissa.

10. Osallistun kouluruokailuun ja ruokailen hyviä ruokailutapoja noudattaen koulun ruokalassa. 

11. Koulupäivän aikana en käytä turvallisuussyistä polkupyörää, mopedia, skootteria tai muuta moottoriajoneuvoa. Kulkuvälineet jätän niille varatuille paikoille, enkä oleskele niiden läheisyydessä.

12. Koulumatkoillakin olen koululainen, noudatan liikennesääntöjä sekä käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti, kouluautossa noudatan kuljettajan antamia ohjeita.

13. Käsittelen koulun ja toisten omaisuutta huolellisesti ja pidän omalta osaltani ympäristön roskattomana, siistinä ja järjestyksessä. Vahingonteosta ja ilkivallasta rangaistaan teon laadun mukaisesti. Siivoan sotkemani sekä korvaan tahallaan aiheuttamani vahingot. Koulun kansliasta lähetetään lasku kotiin, laskun summa määräytyy vahingon mukaan. Ilmoitan vahingosta, tapaturmasta tai ilkivallasta välittömästi opettajalle tai henkilökunnalle. Omat välineeni varustan nimellä. Arvokasta omaisuutta tai rahaa en tuo tarpeettomasti kouluun. Arvotavara ja raha ovat koulussa aina oppilaan omalla vastuulla.

14. En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita esim. veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia tai vastaavia esineitä ja aineita. Noudatan tupakkalain määräyksiä, en käytä alkoholia tai huumeita. Tupakanpoltosta joudun jälki-istuntoon ja koulusta otetaan yhteys kotiini. Kolmannella kerralla asia menee jo poliisille asti.  Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

                                                                                                             Järjestyssäännöt hyväksytty johtokunnan kokouksessa 24.9.2015

 

 

 


KASVATUSKESKUSTELUN PERIAATTEET

KAKE 1. (osallistuja opettaja ja oppilas, KAKE kirjataan Wilmaan)

Kolme kertaa saman jakson aikana, alakoululla muutaman viikon jakson aikana

-          myöhästely

-          työvälineiden unohtaminen

-          läksyt tekemättä

-          toistuva tunnin häiritseminen tai

-          muu ei toivottu käytösmalli

 

KAKE 2. (osallistujat kaksi opettajaa ja oppilas, huoltajalle ilmoitetaan ja voi tulla paikalle tai vaihtoehtona oppilaan soitto KAKEsta huoltajalle)

-          jos KAKE 1. on jo käyty kerran läpi tai

-          lunttaaminen, valehtelu tai nimen tms. väärennys

-          ilkivalta  

 

KAKE 3. (osallistujat rehtori, opettaja, oppilas ja tilanteen mukaan myös huoltaja)

-          väkivaltatilanteet

-          vakavan vaaratilanteen aiheuttaminen

-          päihtynyt oppilas

 

 


Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta 
(Perusopetuslaki 35a §, 36 § ja Perusopetusasetus 18 §):
kasvatuskeskustelu, oppitunnilta poistaminen lopputunnin ajaksi, jälki-istunto, laiminlyötyjen tehtävien tekemään jättäminen, opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.